Bibliografija 2002-2010

Broj 31, 30/03/11

Deset godina postojanja i trideset brojeva Sarajevskih sveski raspoređenih u dvadeset tomova, sa prosječnih nešto manje od 700 stranica obima (ukupno 11907 strana), to je u najkraćem ono sa čime smo se suočili u momenatu konačnog osmišljavanja ove bibliografije. Pomenuta jednodecenijska tradicija, najznačajnijeg književnog časopisa u regionu, zahtijevala je odgovarajući pristup u sistematizovanju sadržaja (1188 bibliografskih jedinica).

Bibliografija je rađena na osnovu izvora (de visu), prema ISBD(CP) standardu. Bibliografski opis svih priloga sadrži podatke o autoru (kod više autora jedne bibliografske jedinice navedeni su svi autori onim redom kojim su navedeni u časopisu), naslov djela, podnaslov, ime prevodioca (ukoliko je djelo prevod), podatak o ilustracijama i bilješkama, kraticu SAS (Sarajevske sveske), broj i godinu izdavanja, te brojeve stranica na kojima se u časopisu nalazi. Imena autora su navedena prema jedinstvenoj i usvojenoj odrednici, a sve varijante oblika prezimena i imena autora navedene su u Registru autora. Ispred bibliografskog opisa naveden je redni broj jedinice (od 1 do 1188) i on prati bibliografsku jedinicu u registrima.
Autor Bibliografije je Nevenka Hajdarović.

Sadržaj

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.