AGIM VINCA

(1947). Pesnik, književni kritičar i istoričar književnosti. Predaje Savremenu albansku književnost. Njegove pesme su zastupljene u mnogim domaćim i stranim antologijama. Njegovi stručni članci su prevođeni na nekoliko stranih jezika. Učestvovao je na mnogim tribinama i konferencijama u Prištini, Tirani, Istambulu, Rimu, Parizu, Njujorku i dr. Bavi se i književninm prevodom. Objavio je zbirke poezije: Feniksi (Feniks, 1972), Planinski breg (Bregu i mallit, 1975), Umesto biografije (Në vend të biografisë, 1977), Obalom Drima (Buzëdrinas, 1981), Zakrpe i snovi (Arna dhe ëndrra, 1987), Loše vreme za lirsku pesmu (Kohë e keqe për lirikën, 1997), Dri (Tiranë, 1999), Osamljeni sonet (Sonet i vetmuar, 2001), Psalmovi iz korena (Psalmet e rrënjës, 2007), kritičke i teorijske knjige: Aspekti naše kritike (Aspekte të kritikës sonë, 1977), Pristupi (Qasje, 1980), Struktura razvoja savremene albanske poezije 1945-1980 (Struktura e zhvillimit të poezisë së sotme shqipe 1945-1980, istorijsko-književna monografija, 1985), Časovi iz poezije (Orët e poezisë, 1990), Književna albanska alternativa (Alternativa letrare shqiptare, 1995), Kurs iz književnih teorija – Od antike do postmodernizma (Kurs i teorive letrare. Prej antikës deri te postmodernizmi, 2002), Panteon literarnih ideja (Panteoni i ideve letrare, 2003), Neiskidani komadići – Književni i kulturni eseji (Fije të pakëputura. Sprova letrare dhe kulturore, 2004), priredio je antologije Iz savremene albanske poezije u Jugoslaviji (Sarajevo, 1985) i Otvorena pesma (Kënga e hapur, sa komentarima, 2005), a takođe je objavio dve publicističke knjige: Nezadrživi narod (Populli i pandalur, 1992) i Albanci između mita i realnosti (Shqiptarët mes mitit dhe realitetit, 1997).

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.