IVANA PERICA

Ivana Perica (1984) završila je studij germanistike i kroatistike u Zagrebu, Leipzigu, Konstanzu, Grazu i Berlinu. Od 2008. do 2009. je znanstvena novakinja na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, od 2009. znanstvena novakinja na Institutu za slavistiku Sveučilišta u Beču. Završava doktorat o Hannah Arendt, Jacquesu Rancièreu i emancipacijskoj ulozi dihotomije privatnog i javnog. Popis objavljenih radova nalazi se na http://slawistik.univie.ac.at/mitarbeiter/perica-ivana/ i http://univie.academia.edu/IvanaPerica.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.