MIRELA BERBIĆ

Rođena u Tuzli. Magistrirala 2011. godine na Odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, pod mentorstvom prof. Envera Kazaza. Doktorsku disertaciju, čije je pisanje u toku, bazira na propitivanju spacijalnih i temporalnih aspekata u (de)konstrukcijama identiteta. Objavljivala u domaćim i inostranim časopisima i zbornicima. Učestvovala na domaćim i međunarodnim skupovima. Trenutno radi na Univerzitetu u Tuzli kao viša asistentica na Odsjeku za bosanski jezik i književnost, pri Katedri za književnost.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.