PHILIPPE ROUSSIN

je istraživač pri Nacionalnom centru za naučna istraživanja Francuske i direktor predavač na Visokoj školi društvenih nauka u Parizu u okviru Centra za umetnost i proučavanje jezika. Rukovodilac je seminara o Savremenim naratologijama. Autor je velikog broja tekstova o književnosti i demokratiji, naratologiji ali i o činjenicama i gestovima u književnosti. Napisao je studije među kojima se izdvajaju Misère de la littérature, terreur de l’histoire. Céline et la littérature contemporaine; Des faits et des gestes sa J.-F. Chevrierom sa kojim je napisao i Le Parti pris du document. Littérature, photographie, cinéma, architecture au XXe siècle kao i urednik Critique et affaires de blasphème à l’époque des Lumières.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.