SONJA STOJMENSKA- ELZESER

(1963) je istraživač i profesor na odjelu za teoriju literature i komparativne književnosti pri Institutu za makedonsku literaturu Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skopju, Republika Makedonija. Bavi se književnom komparatistikom, sa posebnim akcentom na poredbenom proučavanju slavenskih literatura. Glavni je urednik međunarodnog časopisa za komparativnu književnost i kulturološka istraživanja Kontekst. Autor je djela: Pulsirajuća filologija (1997), Igropis: eseji o književnom ludizmu (2004), Poredbena slavistika (2005), Zagrizi jabuku: antologija makedonske eroske proze (2006), Komparativna književnost (hrestomatija iz edicije Teorije drugosti) (2007), Еkvilibrium/Equilibrium (2009), i dr.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.